Vernostný program spoločnosti TABAT

Všeobecné podmienky vernostného programu

Princíp fungovania vernostného programu: Vernostný program TABAT je prevádzkovaný spoločnosťou TABAT spol. s r.o. so sídlom Centrum 19/24, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36304557. Spoločnosť je zapísaná v OR OS Trenčín, odd.: Sro vl.č. 11137/R (ďalej len TABAT). Vernostný program je určený zákazníkom firmy TABAT, ktorí pri svojich nákupoch v Slovenskej Republike môžu využívať výhody vyplývajúce z podmienok vernostného programu.

Členské podmienky: Členom sa stáva každý zákazník – fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá riadne, úplne a pravdivo vyplní registračný formulár v ktorejkoľvek predajni TABAT a odovzdá ho obsluhujúcemu personálu, ktorý mu kartu vydá. Vyplnením a podpísaním registračného formulára zákazník súhlasí so všeobecnými podmienkami členstva a vyhlasuje, že sa s nimi zoznámil. Členstvo v programe je bezplatné. Člen môže podať len jednu prihlášku, viacnásobné členstvo nie je možné. Členom programu sa nemôže stať právnická osoba. Všeobecne podmienky členstva sú k dispozícii v akejkoľvek predajni TABAT. Člen klubu sa zaväzuje aktualizovať zmeny svojich osobných údajov, pokiaľ nejaké v priebehu členstva nastali pri návšteve predajne TABAT. Spoločnosť TABAT si vyhradzuje právo kedykoľvek ukončiť vernostný program alebo zmeniť jeho podmienky členstva.

Všeobecné pravidlá: Platnosť členstva vo vernostnom programe a všetky ďalej uvedené podmienky sa vzťahujú iba k predajniam na území Slovenskej republiky. Pravidlá pre poskytovanie zliav: Člen získava len po predložení karty plošnú zľavu na každý uskutočnený nákup v súlade s dosiahnutým kumulovaným maloobchodným obratom. Bez predloženia karty (fyzicky alebo elektronicky) nie je možné zľavu poskytnúť a tiež nie je možné body načítať dodatočne. Člen automaticky získava výhody plynúce z členstva v programe iba pri dodržaní nižšie uvedených podmienok.

  • Nákup s kartou a možnosť čerpať zľavy začína plynúť dňom registrácie karty v počítačovom systéme spoločnosti TABAT spol. s.r.o. tzn.pri následnom nákupe.
  • Každé 1 euro zaplatené za trvalo uskutočnený nákup v predajniach TABAT v Slovenskej republike sa pod číslom karty kumuluje. 
  • Vernostnú kartu používajú len konkrétny členovia, ktorí sú zaregistrovaní.Pri zistení, že zákazník, ktorý si uplatňuje zľavu z nákupov nie je registrovaný člen, môže byť karta zablokovaná a členstvo zrušené.,

PRI DOSIAHNUTÍ VÝŠKY OBRATU SÚ POSKYTOVANÉ NASLEDOVNÉ ZĽAVY:

       1 €   –    799 €            2 %

   800 €   – 2999  €           3,5 %

3 000 €   –  viac                 5 %

  • Vernostnú kartu nie je možné uplatniť pri nákupe darčekových poukazov
  • O aktuálnej výške poskytovanej zľavy je každý člen informovaný na  pokladničnom doklade.
  • V prípade straty karty je nutné požiadať o novú registráciu. Doposiaľ nazbierané obratové body zanikajú.
  • V prípade otázok má člen k dispozícii e-mailovú adresu: vklub@tabat.sk alebo korešpondenčnú adresu: TABAT spol. s.r.o., Centrum 19/24, 017 01 Považská Bystrica.

Ukončenie a zánik členstva: Člen programu môže svoje členstvo kedykoľvek zrušiť, a to na základe písomnej žiadosti člena. Tým nie je dotknutý nárok člena na opakovanú registráciu. Zrušením a ukončením členstva sa zároveň zrušia všetky body nazbierané na členskej karte. Spoločnosť TABAT je oprávnená zrušiť členstvo, ak člen poruší všeobecné podmienky členstva.

Ochrana osobných údajov: Podpisom registračného formulára člen programu udeľuje spoločnosti TABAT v súlade s ustanovením § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoOOÚ“) súhlas na spracúvanie svojich osobných údajov uvedených v tomto formulári, ako aj údajov o svojich obchodných zvyklostiach počas celého trvania členstva vo vernostnom programe. V prípade potvrdenia súhlasu so zasielaním marketingových správ udeľujete spoločnosti TABAT v súlade s ustanovením § 11 ods. 1 ZoOOÚ súhlas na zasielanie ponúk tovarov a služieb poskytovaných spoločnosťou TABAT a to e-mailom, telefonicky alebo prostredníctvom SMS resp. MMS správ. Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov udeľujete na dobu platnosti svojho členstva v programe. Člen programu berie na vedomie, že svoje súhlasy je možné kedykoľvek odvolať a to písomnou formou zaslanou na sídlo prevádzkovateľa alebo vypísaním odhlasovacieho formuláru na predajni TABAT. Spoločnosť TABAT vyhlasuje, že spracúvané osobné údaje použije len na vyššie uvedené účely. Osobné údaje nebudú poskytované tretím stranám. V zmysle §28 ZoOOÚ má člen klubu predovšetkým právo vyžadovať: a) potvrdenie, či sú alebo nie sú jeho osobné údaje spracúvané, b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod ZoOOÚ; c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého TABAT získala jeho osobné údaje na spracúvanie, d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, e) opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, f) likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil, g) likvidáciu osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona o ochrane osobných údajov, h) blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ako aj ďalšie práva upravené v ZoOOÚ.

 

Horeuvedené všeobecné podmienky členstva vo vernostnom programe sú platné od 1. 11. 2020.