REKLAMAČNÝ PORIADOK PREDAJNÍ

 

  1. Spoločnosť TABAT spol. s.r.o. so sídlom, Centrum 19/24, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36304557, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne, oddiel Sro, vložka č. 11137/R vydáva tento Reklamačný poriadok v súlade s § 18 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len“ZoOS“). Účelom Reklamačného poriadku je informovať spotrebiteľa o rozsahu, podmienkach a spôsobe uplatnenia zodpovednosti za vady výrobkov a služieb (ďalej len “reklamácia”) vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv.

 

  1. Termín „predávajúci“ používaný v tomto Reklamačnom poriadku označuje spoločnosť TABAT spol. s.r.o. Predávajúci je dodávateľom v zmysle definície §2 písm. e/ ZoOS.

 

  1. Termín „kupujúci“ označuje spotrebiteľa, ktorým je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky bez ohľadu na ich formu, pre osobnú potrebu alebo pre potrebu svojej domácnosti, a ktorý kúpil alebo objednal u predávajúceho alebo prostredníctvom e-shopu predávajúceho určitý výrobok v zmysle definície §2 písm. f/ ZoOS (ďalej len „výrobok“). Pojem „tovar“ na účely tohto Reklamačného protokolu označuje výrobok.

 

  1. Záručná doba je 24 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty. Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu doklad o kúpe. V záručnom liste určí podmienky a rozsah tejto záruky. Záručné doby začínajú plynúť od prevzatia veci kupujúcim.

 

  1. Uplatnenie reklamácie. Právo zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bola vec zakúpená. Reklamáciu je nutné uplatniť ihneď, ako sa vada prejavila. Predávajúci alebo ním poverený pracovník rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ rovnaké práva, akoby išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť. Predávajúci je povinný vydať spotrebiteľovi doklad o reklamácii a o spôsobe jej vybavenia, a to aj vtedy, ak reklamácii nevyhovie na mieste a v celom rozsahu. Reklamácia nebude prijatá ani na posúdenie, pokiaľ tomu bude brániť čistota tovaru a všeobecné zásady hygieny.  

 

  1. Odstrániteľné vady. Za odstrániteľné vady sa považujú také vady, odstránením ktorých neutrpí kvalita a úžitkové vlastnosti výrobku. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Ak vec ešte nebola použitá, môže kupujúci namiesto odstránenia vady žiadať výmenu veci. Čas od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do času, keď bol kupujúci po skončení opravy povinný vec prevziať, sa do záručnej doby neráta.

 

  1. Neodstrániteľné vady. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby bolo možné vec riadne používať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak síce ide o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo väčší počet vád vec riadne užívať.

 

  1. Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov. Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia §12 zákona č.391/2015 Z.z.o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene  a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim TABAT spol. s r.o. je :

 

Slovenská obchodná inšpekcia

Adresa na doručovanie:

            Ústredný inšpektorát SOI, Odbor medzinárodných vzťahov a ARS

            Prievozská 32

            Poštový priečinok 29

            827 99 Bratislava

 

Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe:

            adr@soi.sk

            ars@soi.sk

 

alebo iná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke www.mhsr.sk). Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

 

  1. Záverečné ustanovenie.

Tento reklamačný poriadok sa nevzťahuje na predaj použitého a partiového tovaru. Vzniknutý stav veci predaja resp. uplatnenia zodpovednosti za vady a práv s týmto spojených, o ktorých tento reklamačný poriadok nepojednáva, sa riadi Občianskym zákonníkom a Zákonom o ochrane spotrebiteľa.

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňa 1.2.2016

 

 

 

V Považskej Bystrici, 10.1.2016                                            

Ing.Branislav Janura

konateľ